BOLS BLUE SKY ONLINE KOKTÉLVERSENY

Hivatalos Játékszabályzata és Adatvédelmi Szabályzata

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a ROUST Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: 01-09-069270, adószám: 10401488-2-44; a továbbiakban: “Szervező”) által kezelt, karbantartott Bols Mixerakadémia Facebook oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: “Játék”), az alábbi feltételekkel.
Szervezőnek a játék lebonyolításában segítő társaság: MP-MIX 2002 Mixerképző, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: Budapest, Közraktár utca 12; cégjegyzékszám: 01-06 754544, adószám: 21502985243; a továbbiakban: “Lebonyolító”)

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Játékos a játékban való részvételével polgári és büntetőjogi felelősségének teljes tudatában szavatolja, hogy a jelen 2. pontban meghatározott követelményeknek megfelel.

3. Pályázatra vonatkozó előírások

A Játékfelhívás:
1. RECEPT: – A versenyzőknek egy egyedi koktélt kell elkészíteniük, amelyben a Lucas Bols Blue likőr kötelező összetevő.
2. KONCEPCIÓ – Frissítsd a Bols Blue megítélést, és ebből a klasszikus, kicsit retro összetevőből készíts el egy modern, a 21. századi koktélvilágának megfelelő, ízletes, látványos italt.
3. PREZENTÁCIÓ – Az ital készítése során a be kell mutatni az ital összetevőt, mi ihlette meg a versenyzőt az ital kialakításánál. Mi a neve az italnak. Milyen élethelyzetben javasolja az ital fogyasztását.
4. VIDEO – A videó 1-2 perc hosszú lehet, amiben a versenyző elkészíti és ismerteti az italt. Bemutatja a szakmai tudását és saját személyiségét.
5. BÁR ELÉRHETŐSÉG –A koktél más bárok számára is elkészíthetőnek kell lennie. Ha a versenyző saját összetevőt készít, a versenyzőnek javasolnia kell egy alternatívát, amit bármelyik bár számára elérhető, így az ital népszerűsítése biztosítva van.

A versenyben az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt az alábbi feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot (a továbbiakban: “Pályázat”) küld be:
– a Szervező számára elküldi a info@mixersuli.hu e-mail címre (amennyiben a videó nem küldhető el normál e-mailben, úgy a wetransfer alkalmazás használatával kérjük/javasoljuk [HK1]a videót továbbítani)
– a Játékos által a Játékfelhívásnak megfelelően készített videót, amely többek között tartalmazza:
o a Lucas Bols Blue likőr felhasználásával Játékos által kifejlesztett koktél receptjét,
o a koktél koncepcióját és
o a koktél nevét,
(a video 1-2 perc hosszú lehet, készülhet egyszerűen mobiltelefonnal)
– az emailnek tartalmaznia kell írásban, mértékegységekkel a videóban szereplő koktél pontos receptjét, valamint Játékos teljes nevét.

Amennyiben a Játékos olyan Pályázatot nyújt be, amin saját maga is megjelenik, úgy azzal önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Pályázat Szervező általi korlátlan ideig történő, reklámcélú online felhasználásához, ennek megfelelően Játékos a Pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárul ahhoz, hogy Pályázata a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül – esetlegesen a Játékos nevének megjelenítése nélkül is – megjelenhessen (akár átdolgozva is) a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/BolsMixerAkademia/), YouTube csatornáján (https://www.youtube.com/user/bolsmixerakademia) és a weboldalán (www.bolsmixerakademia.hu ).

Egy Játékos kizárólag egy Pályázatot nyújthat be, egy Pályázatot nem lehet több alkalommal, több Játékos által benyújtani a nyereményjáték során.

A Játék keretében kizárólag jogtiszta, más szerzői jogát és/vagy személyiségi jogát, jogos érdekét nem sértő Pályázatok vehetnek részt. A Szervező kizárja a felelősségét a feltöltött videókkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, személyiségi jogi, valamint egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Pályázaton személy szerepel, úgy a Játékos garantálja, hogy a Pályázaton szereplő személy a Játékos, Játékoson kívül más, harmadik személy nem szerepelhet a Pályázaton.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a Pályázatot harmadik személy nevében tölti fel. A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Pályázatoknak meg kell felelniük az irányadó jogszabályoknak és etikai előírásoknak (pl. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, Reklámetikai Kódex), így különösen, de nem kizárólag tilos az olyan Pályázat, amely:
– gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
– gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
– alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,
– az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,
– olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,
– azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,
– azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy
– a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.

A Játékban kizárólag olyan Pályázat vehet részt, amely semmiképp nem:
– kirekesztő, fenyegető, másokat, versenytársainkat becsmérlő, diszkriminatív vagy bármilyen módon sértő jellegű,
– a témához nem kapcsolódó, öncélú, szervezkedésre buzdító, obszcén, illetve félrevezető,
– durva, agresszív, bántó, szexuális utalású vagy narkotikumokra vonatkozó üzenetek jelennek meg,
– alkalmazottainkat név szerint említi,
– rágalmazó, illetve becsmérlő,
– bármely módon sérti vagy sértheti más jogát vagy jogos érdekét.

Szervező jogosult azon személyeket kizárni a Játékból, akik a jelen játékszabályzatban leírtaknak nem megfelelően Pályáznak, vagy egyébként nem felelnek meg jelen Játékszabályzat előírásainak.

4. A játék időtartama, menete

Pályázat beküldésének határideje: 2020. május 12. 12 óra – 2020. Június 7. 23:59

A beküldött, érvényes Pályázatokat Szervező Facebook oldalán közzéteszi 2020. Június 8. és 2020. Június 14. között, amelyet követően megkezdődik a Játék második szakasza, a közönségszavazás. A cél, hogy a Pályázó minél több like-ot gyűjtsön be a Bols Mixer Akadémia Facebook oldalon (https://www.facebook.com/BolsMixerAkademia/) közzétett videóra. A Játékos a közzétett videóját saját Facebook profilján közzéteheti, azonban kizárólag a Bols Mixer Akadémia Facebook oldalán tett like-ok számítanak bele a szavazás eredményébe.

Szavazatok leadására nyitva álló időtartam: a videó Szervező általi közzétételétől 2020. június 28. napjáig.

A szavazás lezárultát követően 2020. Július 4. napjáig a szakmai zsűri a legtöbb szavazat és a megadott kritériumok alapján kiválasztja a 10 legjobb Pályázatot, amelyet a nemzetközi zsűrivel újraértékelnek.

Eredményhirdetés: 2020. július 6.
Nyertesek száma: 1 db nyertes
Nyeremény: 6. pontban meghatározott nyeremény

5. Versenykritériumok

A játék során a Pályázatokat az alábbi szempontok alapján értékeli a zsűri (az egyes szempontok az értékelés során a megjelölt százalékban számítanak):
– közönségszavazás során megszerzett like-ok száma (10%),
– koktél ízprofilja – Morafcsik Péter és Metzger László zsűritagok elkészítik a pályázatokban megküldött koktélrecepteket (45%),
– koktél kreativitása és minősége (25%),
– Játékos prezentációs készsége és a beküldött videó minősége (20%).

6. Nyeremények, nyertesek

Az 5. pontban meghatározott kritériumok alapján a zsűri által legjobbnak értékelt Pályázatot beküldő Játékos válik jogosulttá (a továbbiakban: Nyertes) az alábbi fődíjra:
– 2021-ben részt vehet a Lucas Bols Amsterdam egyik képzésén Amsterdamban (a nyeremény tartalmazza a képzés díját, a kiutazás költségeit, valamint a képzés időtartamára szállást, félpanziós ellátással).

Ezen felül a Nyertes által készített video megjelentetésre kerül a Lucas Bols hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/BolsMixerAkademia/), valamint a Nyertes koktélja rákerül a Roust Hungary 2021-es koktélmenüjére, amely országosan több bárban is kihelyezésre kerül.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nevét a Bols Mixer Akadémia Facebook https://www.facebook.com/BolsMixerAkademia/) oldalán tesszük közzé legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontot követő 12 órán belül.

Pótnyertes kihirdetésére nem kerül sor, amennyiben a Nyertes valamely okból nem jogosult a nyeremény átvételére, úgy jelen Játék a nyeremény átadása nélkül zárul.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
– ha az értesítésre 10 napon belül nem válaszol,
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis Pályázattal vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,
– adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

7. Nyertes értesítése

Szervező a Nyertessel emailen keresztül veszi fel a kapcsolatot és egyezteti vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezi a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a Nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervezóő rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat a nyereményére.

8. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel emailen keresztül egyezteti .

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket betöltötték.

9. Játékos kizárása

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Felelősség kizárás

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Szervező kizárja felelősségét a nyereménnyel kapcsolatban. Szervező a nyereményre vonatkozóan biztosítást a Nyertes részére nem köt, az kizárólag a Nyertes felelőssége. Nyertes a nyereményt kizárólag saját felelősségére veszi igénybe, az utazást és a képzésen való részvételt kizárólag saját felelősségére vállalja. Továbbá Szervező a nyeremény hibáiért is kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com és facebook.com weboldalt és az Instagram applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt.

11. Vegyes rendelkezések

A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a Bols Mixerakadémia facebook oldalán (https://www.facebook.com/BolsMixerAkademia/).

Azáltal, hogy a Játékos beküldi Pályázatát és megadja a nevét és email címét a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen verseny lebonyolítása során kezelje, felhasználja.

A Játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

12. Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelő
Az adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A Játékosok adatait kezeli: ROUST Hungary Kft. (a jelen tájékoztatóban adatkezelő/Szervező) Adatkezelő képviselője: Mariusz Jacek Chrobot ügyvezető
Adatkezelő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Email címe: info@roust.hu
Telefonszáma: +36 1 325 2500

A Játék során az alábbi adatfeldolgozók segítik Adatkezelőt:
Metzger László, mint Zsűritag, Bols Mixer Akadémia tuljadonosa Morafcsik Péter, mind lebonyolító és zsűritag.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett Játékos a jelen szabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A Játékban való részvétel vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele a részvételnek, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a Játékban való részvételt. Az érintettet bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy az érintett bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe (pl.: a Játékban nem vehet részt/Nyereményre nem jogosult).

Kezelt adatok köre:
Játékos neve, e-mail címe, Pályázatában megadott további személyes adatok (ha van).
Nyertes a nyeremény átvétele érdekében további személyes adatok megadására köteles a nyeremény átvétele érdekében.

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával, illetve a kért adatok megadásával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, Pályázatának, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve televízió/rádió felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban, illetve a Szervező honlapján, valamint a Bols Mixer Akadémia hivatalos Facebook közösségi portálján.

Játékban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásakor készített fényképet vagy videót a Szervező valamint az adattovábbítás címzettje saját közösségi oldalain közzétegye, illetve azokat további reklám céljára felhasználja.

A Szervező, mint Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a jelen szabályzatban rögzített hozzájárulás keretei között használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen szabályzatban illetve jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a ROUST Kft. postai 1124. Budapest Alkotás út 50) és az info@roust.hu elektronikus címein keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy az érintett személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás a Játékossal. Az adatkezelő a nyereményjáték körében adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelő a Játékos adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottakon kívül harmadik személy részére nem adja ki.

A személyes adatokat a ROUST Kft megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket megtéve, a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés időtartama
A nyereményjáték vonatkozásában az adatkezelő 2021 December 31. kezeli az adatokat ezt követően az adatokat – a Nyertes adatait kivéve – törli a nyilvántartásából.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett jogait különösen az Info tv. 14-17. §-a tartalmazza.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az érintett jogait a partnerekkel szemben közvetlenül is érvényesítheti.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
Szervezőnek benyújtott kifogás
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat 25 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.
Hatósági panasz
Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Honlap: http://naih.hu)

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Adatbiztonság
Az adatok rögzítése és tárolása: adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

Visszaélés személyes adatokkal
Amennyiben a Szervező tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a játék során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a Szervező az adott személyt kizárja a játékból.
Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként jogosultatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a Szervező megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

Hozzájárulás
Játékos a Pályázat elküldésével jelen szabályzatot és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljes körűen megkapta, az abban foglaltakat megismerte és megértette a Szervező (adatkezelő) tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Játékos szavatolja, hogy az általa megadott adatok a saját személyes adatai. Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező a személyes adatait felvegye, rögzítse, kezelje.

Szervező tájékoztatja továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni: info@roust.hu.

Budapest, 2020. 05.12.

ROUST Hungary Kft.

Rate this post